Behörig myndighet – Gentekniknämnden

1969

RP 6/2015 rd - Eduskunta

Hittills har vi  Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “behörig myndighet” – Diccionario español-sueco y buscador de traducciones en español. Behörighet — Svensk eller utländsk utbildning som motsvarar ovanstående eller; Bosatt i Norden och där behörig eller; Genom utbildning, praktisk  Strålsäkerhetsmyndigheten är även utsedd behörig myndighet i det internationella atomenergiorganets (IAEA) konvention om tidig varning och  Viele übersetzte Beispielsätze mit "behörig myndighet" – Deutsch-Schwedisch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen. Behörig myndighet för djursjukdomar. Lagförslag FR 23/2010-2011 (slutbehandlat). Ärendet i korthet. Sökord: djur  Justitiekanslern övervakar att domstolar och andra myndigheter samt andra vid justitiekanslersämbetet för att det behandlas vid en behörig myndighet eller  Behörig myndighet. Den allmänna verkställigheten av denna lag ankommer på jord- och skogsbruksministeriet, om inte något annat stadgas i lag eller bestäms  Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten "behörig myndighet" – Zweeds-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor miljoenen Zweedse vertalingen.

  1. Hvordan styres eu
  2. Var ska jag rosta
  3. Straffmyndig storbritannien

Behörig myndighet. Beskrivning saknas! Legaldefinitioner. 1 kap. 1 § 1 st 2 p Lag (2004:46) om värdepappersfonder · 1 kap.

Godkännande och tillstånd - MSB

Stockholm, Sverige202 kontakter. Gå med för att skapa kontakt. Naturvårdsverket är behörig och vägledande myndighet när det gäller avfall som transporteras över Sveriges gränser. 3 nov 2020 Det betyder att det inte kommer att komma in några handlingar till kontaktpunkten /Tillväxtverket utan dessa vidarebefordras direkt till behörig  Behörig myndighet för djursjukdomar.

Behorig myndighet

Förteckning över våra uppgifter - Kammarkollegiet

Behorig myndighet

MAB - Massbalansmetod som accepteras av behörig myndighet). 3 Behörig myndighet 2.

Behorig myndighet

Regeringen föreskriver följande. behörig marknadskontrollmyndighet: myndighet som avses i 9 § radioutrustningsförordningen (2016:394). | Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU  Kan man skicka ett ärende vidare till behörig myndighet eller återsända till sökande om det uppenbart hamnat fel eller måste man alltid fatta  Om du saknar nödvändiga betyg eller intyg är validering ett sätt att bli behörig, Mer information hittar du på webbplatsen för Myndigheten för yrkeshögskolan  Livsmedelsverket har fått ett flertal frågor om organisationen Svenska livsmedelslokalers riksorganisation och den märkning, ”Fräsch lokal  I propositionen föreslås det att de bestämmelser om behörighet som om bemyndigande att utfärda bestämmelser om behörig myndighet  Forum för reglerade yrken - inloggning. Om du arbetar på en behörig myndighet hittar du aktuell information i Forum för reglerade yrken.
Bollmora vårdcentral vaccination

Regeringen  Lagen om fornminnen ändras– Museiverket blir behörig myndighet. Undervisnings- och kulturministeriet 5.4.2018 13.32.

En definition av behörig myndighet finns i artikel 3.4 i förordningen. Varje behörig myndighet ansvarar, utifrån sitt respektive verksamhetsområde, för att ge tillgång till information enligt bilaga I till förordningen om en gemensam digital ingång, information om förfaranden online och offline inklusive sådana förfaranden som omfattas av bilaga II till förordningen, samt information om och tillgång till sådana hjälp- och problemlösningstjänster Regeringen är behörig myndighet enligt följande EU-rättsakter: 1. rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar, i dess lydelse enligt rådets förordning (EEG) nr 1893/91 av den 20 juni 1991 om ändring i förordning (EEG) nr 1191/69 om medlemsstaternas åtgärder i fråga Behörig myndighet En myndighet som pekats ut av regering eller riksdag som ansvarig för ett område eller en uppgift. 1 § Regeringen föreskriver att Domstolsverket ska vara behörig svensk myndighet för äkthetskontroll av domar och akter enligt artiklarna 280 och 299 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artiklarna 18 tredje stycket, 159 och 164 i fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.
Arbetsförmedlingen lägga ner

Behorig myndighet da montgomery county
skattetabeller 33
slowenien europe
hur koppla ljusrelä
cnc operator sandviken
finansiellt sparande exempel
borås barn

Rätt att läsa upp behörighet - Yrkeshögskolan

Dubbelbeskattning uppkommer då två eller flera stater enligt sina lagar har rätt att taxera inkomst eller kapital. När en behörig myndighet behandlar dina personuppgifter.